اونیزه مشاعره

پدي خپرونه کې د هلمند او افغانستان د بیلابیلو شاعرانو شعرونه ،نظمونه او ترنمونه وړاندي کیږي.

اونیزه مشاعره
: :