کسب او کار

په دی خپرونه کی دکسب کا رانو سره دهغوی پر ژوند او کار باندی له هغوی سره خبری

کسب او کار
: :