د کابل پوهنتون د چاپېریال ساتنې پوهنځي له خوا د هوا د ککړتیا د پاکولو دستګاه جوړه سوې ده.

د کابل پوهنتون د چاپېریال ساتنې پوهنځي له خوا د هوا د ککړتیا د پاکولو دستګاه جوړه سوې ده.

د لوړو زده کړو وزارت د تکنالوژۍ ریاست او د کابل پوهنتون د چاپېریال ساتنې پوهنځي له خوا د هوا د ککړتیا د پاکولو دستګاه جوړه سوې ده.

مسؤلین وايي، د پاکولو دغه دستګاه د ۳۰۰ زره افغانیو په لګښت جوړه شوې چې په یوه ثانیه کې د څلور متر مکعبه ککړه هوا د پاکولو ظرفیت لري.

سکون راډیو