اونیزه مشاعره

په دې خپرونه کې د هلمند او افغانستان د بیلابیلو شاعرانو شعرونه ، نظمونه او ترنمونه وړاندي کیږي.

اونیزه مشاعره
: :