ډاکټر

پدي خپرونه کې له ډاکټر سره پر یوه ځانګړی روغتیايی موضوع بحث کیږي او همدارنګه اوریدونکي هم کولاي سي چي خپل روغتیايي ستونزي له داکټر سره شریکي کړي.

ډاکټر
: :