څیره

پدي خپرونه کې د هلمند اوافغانستان بیلابیلي څیري درپیژنو او د هغوي د ژوند پر بیلابیلو اړخونو ورسره ږغیږو.

څیره
: :