د هلمند،افغانستان،سیمې او نړۍ وروستې او کره خبرونه هره ورځ له سکون راډیو،ویب پاڼې او خواله رسنیو