ډاکټر

پدي خپرونه کې له ډاکټر سره پر بیلابیلو روغتیایي موضوعاتو بحث ترسره کیږي او همدارنګه د ډاکټر له لوري د اوریدونکو روغتیايي پوښتنو ته ځوابونه ورکول کیږي.

ډاکټر
: :