څيره

دې خپرونه کي دهلمند،افغانستان بیلابیلي څیري درپیژنو

څيره
: :