شکیلتیا

پدي خپرونه کې اوریدونکو ته بیلابیل تکیه کلامونه ټاکل کیږي او د بریا په صورت کي کلام ورته خپریږي.

شکیلتیا
: :