قراني ملغلري

پدي خپرونه کې د اوریدونکو شرعي پوښتنو ته د قران او احاديثو په رڼا کې ځوابونه ورکول کیږي.

قراني ملغلري
: :