ځانګړې راډيوی بحث

سوله او شخړه دوی هغه کلیمي چي د ډيریو افغانانو د شونډو پر سرونو دي او هر ځای هر کلي او هر کور کي پري بحث کیږي دا سوله او شخړه څنګه تغریفولای سوو دسولې او شخړې لپاره حل لارې څه دي؟ سوله‌ ‌په‌ ‌څه‌ ‌مانا‌ او‌ ‌شخړه‌ ‌په‌ ‌څه‌ ‌مانا؟‌ د‌ ‌سهیل‌ ‌لویدیځي‌ ‌حوزی‌ ‌شرایطو‌ ‌په‌ ‌نظر‌ ‌کي‌ ‌نیولو‌ ‌سره‌ ‌سوله‌ ‌او‌ ‌شخړه‌ ‌باید‌ ‌څنګه‌ ‌تعریف‌ ‌سي؟‌ ستاسو‌ ‌په‌ ‌سیمه‌ ‌کي‌ ‌د‌ ‌شخړي‌ ‌عمده‌ ‌عوامل‌ ‌څه‌ ‌دي؟‌ څنګه کولای سو یوه شخړه په سوله بدله کړو ترڅو پوری جګړه ورکه سې او سوله رامنځ ته سی؟ زه حافظ احمد نصرت یم په دې اړه مو نننې ځانګړې ګردی میز ځانګړې دی او دبحث ګډونوال مو ۱: دپوهنتون استاد او لیکوال عبدالستار ستوري ۲: دځوان فکر مدني ټولني مشر نورعلي نوري

ځانګړې راډيوی بحث
: :