Tag: اقتصادی همکاري

د ایران ولسمشر له چین سره د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا ...

تمه کېږي د ایران ولسمشر ابراهیم ریسي له چین سره د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په ...