Tag: اقتصادی همکاري

سیمه
د ایران ولسمشر له چین سره د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په هدف پیکنګ ته ځي

د ایران ولسمشر له چین سره د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا...

تمه کېږي د ایران ولسمشر ابراهیم ریسي له چین سره د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په...