شیکلتیا

پدي خپرونه کې اوریدونکو ته تکیه کلامونه ټاکل کیږي او د بریا په صورت کې کلام ورته خپریږي.

شیکلتیا
: :