شکیلتیا

له وړاندې کیدونکو تکیه کلامونو ځان وژغورئ او ځان بریا ته ورسوي.

شکیلتیا
: :