هلمند کې (۲۹) تنه زده کوونکي له انګلیسي ژبي فارغ سوه.

هلمند کې (۲۹) تنه زده کوونکي له انګلیسي ژبي فارغ سوه.
هلمند کې (۲۹) تنه زده کوونکي له انګلیسي ژبي فارغ سوه.

 هلمند کې له ذکي ښوونیز مرکز څخه (۲۹) تنه زده کوونکي د انګلیسي ژبي له زده کړي وروسته فارغ سوه.

انګلیسي یوه نړیواله ژبه ده چي هر کال هلمند کې زیات شمیر زده کوونکي ددي ژبي له زده کولو وروسته فارغه کیږي.

دا زده کوونکي داسي مهال فارغیږي چي پدي وروستیو کې ښوونیز بهیرونه د کرونا وبا له امله د اوږد مهال لپاره تړلي وه.