د سکون نیوز خبرونه همدلته واوری یکشنبه د چنګاښ پنځمه ۱۴۰۰ کال