شکیلتیا

شکیلتیا

له وړاندې کیدونکو تکیه کلامونو ځان وژغورئ او ځان بریا ته ورسوي.

رنګ

رنګ

د بیلابیلو رنګونو له مینځه یو رنګ وټاکي او ملګرو ته یې دالۍ کړئ!

قراني ملغلري

قراني ملغلري

پر بیلابیلو دیني مسایلو بحث،ستاسو دیني پوښتنو ته ځوابونه.

نن

نن

پر بیلابیلو مسایلو د اوریدونکو او میلمنو سره بحث او خبري.

اونیزه مشاعره

اونیزه مشاعره

د هلمند له غیږي د بیلابیلو شاعرانو شعرونه،نثرونه او نظمونه

لوبغالۍ

لوبغالۍ

د ورزش له ډګره لوبیز خبرونه،مرکي او بحثونه

راډیوی خپروني

شکیلتیا

له وړاندې کیدونکو تکیه کلامونو ځان وژغورئ او ځان بریا ته ورسوي.

راډیوی خپروني

رنګ

د بیلابیلو رنګونو له مینځه یو رنګ وټاکي او ملګرو ته یې دالۍ کړئ!

راډیوی خپروني

قراني ملغلري

پر بیلابیلو دیني مسایلو بحث،ستاسو دیني پوښتنو ته ځوابونه.