قراني ملغلري

قراني ملغلري

په دې خپرونه کې د اوریدونکو دیني پوښتنو ته د قران او احادیثو په رڼا کې ځوابونه ورکول...

څیره

څیره

پدي خپرونه کې د هلمند اوافغانستان بیلابیلي څیري درپیژنو او د هغوي د ژوند پر بیلابیلو...

رنګ

رنګ

په دې خپرونه کې د اوریدونکو له لوري انتخاب سوو رنګونو کې نغښتو کلامونه خپریږي.

نن

نن

په دې خپرونه کې د هیواد ، سیمي او نړۍ د خبرونو تر څنګ له میلمنو او اوریدونکو سره...

خبرونه

شکیتیا

شکیتیا

په دې خپرونه کې اوریدونکو ته بیلابیل تکیه کلامونه ټاکل کیږي او د بریا په صورت کې...